...

BEST-PLAN

Organizacja budowy, kierowanie budową w sposób zgodny z przepisami BHP, prowadzenie dziennika budowy, zatwierdzanie poszczególnych etapów prac, zabezpieczenie placu budowy.

Kontrola realizowanych prac w kontekście zgodności z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, nadzorowanie jakości materiałów budowlanych i wykonanych prac, udział w próbach i odbiorach technicznych, usuwaniu usterek, przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania.

Wydawanie świadectw energetycznych budynków, które pomagają obniżyć koszty eksploatacji i poprawić wydajność energetyczną.

Przeprowadzanie audytów energetycznych budynków, doradztwo rozwiązań w celu otrzymania wysokiej dotacji.

Dofinansowanie dla budynków ogrzewanych pompą ciepła w trakcie budowy lub oddanych do użytkowania.

Legalizacja projektów budowlanych, legalizacja uproszczona.

Ocena dostępności, kompletności i aktualności dokumentacji technicznej, skrócony opis techniczny, wykaz wad, usterek i nieprawidłowości, określenie stanu technicznego kontrolowanych elementów, zalecenia pokontrolne.

Szczegółowy opis techniczny obiektu i zastosowanych materiałów budowlanych, rzut działki, zwymiarowane rzuty kondygnacji, rzut dachu, przekroje przez wszystkie kondygnacje, szczegółowe rysunki elewacji.

O firmie

Biuro BEST-PLAN to gwarancja uczciwości, terminowości pracy oraz najwyższej jakości pracy, dzięki której otrzymujesz oczekiwany efekt. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie poszukując najlepszych, najbardziej ekonomicznych rozwiązań.

07-402, Gibałka 11

tel: 501-999-294

e-mail: best-plan@wp.pl

nr upr. budowlanych: WAM/0177/WBKb/19

NIP 758-22-02-282

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.