...

Kierownik budowy

Kierownik budowy to jedna z pierwszych osób, jaką zobowiązany jest zatrudnić inwestor przez podjęciem realizacji planu budowy. Osoba taka powinna mieć odpowiednie kwalifikacje z określonych specjalności technicznych i budowlanych. Jeśli planujesz rozpoczęcie inwestycji nasze biuro zagwarantuje Ci odpowiedniego specjalistę.

Kierownik budowy - kwalifikacje

Osoba zatrudniona przez inwestora lub wykonawcę jako kierownik budowy ma za zadanie kierowanie pracą ekipy wykonawczej oraz jest odpowiedzialna za poprawność zrealizowanych robót. Aby móc dokonywać takich ocen niezbędne jest posiadanie przez nią właściwej wiedzy potwierdzonej kwalifikacjami formalnymi.

Kierownik budowy lub kierownik robót, którego zapewni Ci nasze biuro nie tylko wylegitymuje się dyplomem właściwej uczelni, ale również wieloletnim doświadczeniem w realizacji prac na małych lub dużych budowach.

Jakie zadania ma kierownik budowy?

Kierownik budowy odpowiada za całokształt prac realizowanych w miejscu inwestycji. Podlega on jedynie inspektorowi nadzoru budowlanego, a jeśli takiego nie ma – inwestorowi. Do jego podstawowych zadań zalicza się:

  • organizację budowy,
  • kierowanie budową w sposób zgodny z przepisami BHP,
  • prowadzenie dziennika budowy,
  • zatwierdzanie poszczególnych etapów prac,
  • zabezpieczenie placu budowy.

Ponadto kierownik budowy zobowiązany jest do rozprowadzania istotnych informacji drogą komunikatów i ogłoszeń, a w przypadku katastrofy budowlanej, jako pierwszy ponosi za nią odpowiedzialność.

07-402, Gibałka 11

tel: 501-999-294

e-mail: best-plan@wp.pl

nr upr. budowlanych: WAM/0177/WBKb/19

NIP 758-22-02-282

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.