...

Inspektor nadzoru

Nadzór budowlany jest niezbędnym elementem każdej inwestycji, narzuconym nie tylko przez okoliczności, ale również przez prawo. Jeśli stawiasz dom jednorodzinny lub inny obiekt, inspektor nadzoru inwestorskiego z naszego biura zapewni Ci wsparcie i zagwarantuje przepisową, sprawną realizację zadań na każdym etapie.

Inspektor nadzoru budowlanego a prawo

Prawo budowlane nie nakłada na inwestora obowiązku, jakim jest uczestniczący w procesie realizacji inwestycji inspektor nadzoru budowlanego. Wyjątkiem są sytuacje, w których jego powołanie stanowi warunek narzucony przez organ administracji lub nadzoru, wydający pozwolenie na budowę. Nawet wtedy jednak, gdy nie masz takiego obowiązku zatrudniony przez Ciebie inspektor nadzoru inwestorskiego przyniesie Ci wiele wymiernych korzyści.

Dzięki posiadanym uprawnieniom inspektor nadzoru budowlanego sprawdza pracę kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości udziela mu wskazówek dotyczących usuwania ewentualnych usterek, występujących na budowie zagrożeń, wykonywanych ekspertyz i prezentowania ich wyników oraz wielu innych prac niezgodnych z założeniami projektu.

Jakie obowiązki ma inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma określone obowiązki, do których zalicza się:

  • kontrola realizowanych prac w kontekście zgodności z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
  • nadzorowanie jakości materiałów budowlanych i wykonanych prac,
  • udział w próbach i odbiorach technicznych, usuwaniu usterek,
  • przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania.

Planujesz inwestycję, ale nie masz czasu na stałe doglądanie każdego detalu i systematyczne kontrolowanie wszystkich aspektów pracy? Inspektor nadzoru inwestorskiego z naszego biura wyręczy Cię w większości tych zadań, a Ty zapłacisz za swój święty spokój i zagwarantujesz sobie fachowe wsparcie.

07-402, Gibałka 11

tel: 501-999-294

e-mail: best-plan@wp.pl

nr upr. budowlanych: WAM/0177/WBKb/19

NIP 758-22-02-282

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.